Posts

Charlie Hunter: bing, bing, bing

Doug Doppler: nu-shift in frequency