Jacek Bochenko: improvising over Wonderful Slippery Thing

Guthrie Govan - Wonderful Slippery Thing - IMPROVISATION