Posts

Kentarou Matsuura: Year of the Dragon 2012

Kentarou Matsuura: Little Snow

Kentarou Matsuura: Tribute to Gary Moore

Kentarou Matsuura: a great tribute to Yngwie Malmsteen

Kentarou Matsuura: Instru-Metal live

Kentarou Matsuura: Rising Sun!

Kentarou Matsuura: Accel-HAYATEBUNE-ship original instrumental