Posts

Daisuke Kurosawa, Yohei Kimura, Daisuke Taba, Sakura Yoshida: GUITAR SHED - Guitarists shred collab Vol.1

Daisuke Taba: kadinja solo contest 2020

George Constantine Kratsas, Peter Oliveira, Daisuke Taba, Manachi : GOC Guitars Collab