Posts

Leticia Praxedes, Kiko Loureiro: #opensourcejam

Leticia Praxedes: PROJECT46 - Panico

Leticia Praxedes: Kiesel Solo Contest 2019 - Leticia Praxedes #kieselsolocontest2019

Leticia Praxedes: Slipknot Top 5 Songs

Leticia Praxedes: The good - great touch and tone!

Leticia Praxedes: funky jam