Posts

Mamoru Morishita: Not Ethiopia (The Brecker Brothers) 17th Dec 2018

Mamoru Morishita: Proto Cosmos (Alan Pasqua) 25th Oct 2018

Mamoru Morishita: Until we meet again

Mamoru Morishita: Inspiration & Perspiration (Mar 1999) by Boxer & Guitarist

Mamoru Morishita: Song for Barry (The Brecker Brothers) 20th Oct 2017

Mamoru Morishita: Rocks (Brecker Brothers ) 24th July 2017

Mamoru Morishita: The Loner (25th aug 1995)

Mamoru Morishita: Condor and Passionate Memoir live

Mamoru Morishita: Passionate Memoir 1995

Mamoru Morishita: Passionate Memoir (Mar 6th 2000)

Mamoru Morishita: Passionate Memoir 2001

Mamoru Morishita: Kind of Funk 2002

Mamoru Morishita: The Eye of the Hurricane(Herbie Hancock)

Mamoru Morishita: Impressions, Countdown and Actual Proof - Guitar player and Boxer

Mamoru Morishita: Impressions - John Coltrane 2016

Mamoru Morishita: insane string jumps for Countdown - John Coltrane

Mamoru Morishita: Countdown - John Coltrane

Mamoru Morishita: Actual Proof 2015

Mamoru Morishita: solo performance - I Got Rhythm by (11th Aug 2015)

Mamoru Morishita: Giant Steps - June 2015