Posts

Jasun Tipton,Troy Tipton

Troy Tipton, Michael Manring, John Onder: Abnormal Thought Patterns - Synesthesia - Bass Heaven!!

Jasun Tipton, Troy Tipton: Abnormal Thought Pattern's: Distortions Of Perception - Altered States Of Consciousness

Jasun Tipton, Troy Tipton: Abnormal Thought Patterns set for Prog Power 2015