Posts

Kiko Loureiro: Ibanez Signature Models | Megadeth Rig Rundown Trailer

Kiko Loureiro: Rehearsing For The Metal Tour Of The Year

Kiko Loureiro: Creative Shredder Week

Kiko Loureiro: Creating a Guitar Solo - Q+A #33

Kiko Loureiro: Why Learn Music Theory? Start Playing at 51yo and Guitar Hero Competition

Tosin Abasi, Kiko Loureiro: Tapping, Bossa, Technology and... Guitar!

Kiko Loureiro: Do you Drink Before The Show?

Kiko Loureiro: Stolen Car, Heart Attack, 5k CD's in the TRASH! - Q&A #18

Mateus Asato, Kiko Loureiro: Chat With Mateus Asato

Kiko Loureiro: Ibanez Online Guitar Clinic

Kiko Loureiro: Try at your own risk!

Kiko Loureiro: Bend and Vibratos - Live #10

Kiko Loureiro: The Lydian Mode - Live #9

Kiko Loureiro: Liquid Times - Playthrough

Kiko Loureiro: Black Ice - Playthrough

Kiko Loureiro: 5 Tips to Practice a Difficult LICK Live #4

Kiko Loureiro: Sertão - Playthrough

Kiko Loureiro: Du Monde - Playthrough

Kiko Loureiro: Running With the Bulls - Playthrough

Leticia Praxedes, Kiko Loureiro: #opensourcejam