Luke Fortini: Funk Jazz improvisation - tasty licksImprovisation over a funk jazz backing track.

Funk Jazz impro by Luke Fortini

Comments