Steve Vai: Santa Cruz Blues Festival 2011

Steve Vai and his new guitar at Santa Cruz Blues Festival 2011

Comments