Dmitriy Zhirnov: Guitaronsky Shredding Contest

Guitaronsky Shredding Contest - Dmitriy Zhirnov


And

T-Rex "Back On Track" Contest - Dmitriy Zhirnov

Comments