Mark Tremonti: SpazioRock InterviewExclusive interview with Mark Tremonti, guitar player of Alter Bridge taken on 9th february 2013. Enjoy this interview!

Interview with Mark Tremonti

Comments