Tristan Klein: Gibson 56 VOS - Blues burningTristan Klein: Gibson 56 VOS + Morgan MV45 Recorded with Torpedo VB-101

Gibson 56 VOS + Morgan MV45 by Tristan Klein

Comments