Diego Godoy: Funk Vamp! - Fender 53' Reissue StratocasterImprovising on a C7 funky vamp.

Fender 53' Reissue Stratocaster
VOX Straight 6 Drive

Funk Vamp!

Comments