Ticco Janardana: featuring Shadu shah, Coki Bollemeyer, Gugun GBSTicco Laksana - Guitar
Shadu Shah - Bass
Yandi Andaputra - Drum
Coki Bollemeyer - Guitar
Gugun GBS - Guitar

Ticco Janardana Project feat.Shadu shah, Coki Bollemeyer, Gugun GBS - Janardana