Sami Jawahir: Guthrie Govan - Wonderful Slippery Thing - unbelieveable!Sami Jawahir: Guthrie Govan - Wonderful Slippery Thing - unbelieveable!

Guthrie Govan - Wonderful Slippery Thing (Solo Cover on Keyboard by Sami Jawahir)

Comments